Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

LEADER/CLLD 2021 – 2027

PROGRAMSKO ODBODBJE 2021-2027

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov EKSRP in ESRR. Za izvajanje skupne kmetijske politike (SKP) je bil s strani Evropske komisije dne 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt SKP 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je bil Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji potrjen dne 13. 12. 2022.

Za izvajanje pristopa LEADER/CLLD je namenjenih 84,55 mio EUR.

Črpanje sredstev iz EKSRP sklada se bo izvajalo v okviru intervencije LEADER, črpanje sredstev iz ESRR sklada pa iz ukrepa CLLD.

 

EKSRP SKLAD:

 • Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027
 • SO8 – Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom
 • Intervencija LEADER
 • 44,43 mio EUR

 

ESRR SKLAD:

 • Program evropske kohezijske politike 2021-2027
 • PO5, 9.2- Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja
 • Ukrep CLLD
 • 40,12 mio EUR

 

 

KAJ JE LEADER/CLLD

LEADER je metoda lokalnega razvoja, ki se že 30 let uporablja za vključevanje lokalnih akterjev v oblikovanje in izvajanje strategij, odločanje in dodeljevanje sredstev za razvoj njihovih podeželskih območij.

Izraz „LEADER“ izvira iz francoskega akronima za „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, kar pomeni Povezave med podeželskim gospodarstvom in razvojnimi ukrepi.

Izvaja ga približno 2.800 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki pokrivajo 61 % podeželskega prebivalstva v EU in združujejo javne, zasebne in civilnodružbene deležnike na določenem območju (stanje ob koncu leta 2018 – EU-28).

V okviru razvoja podeželja se LEADER izvaja v okviru nacionalnih in regionalnih programov razvoja podeželja (PRP) vsake države članice EU, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V programskem obdobju 2014–2020 je bila metoda LEADER razširjena v okviru širšega izraza Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) na tri dodatne sklade EU:

 • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
 • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in
 • Evropski socialni sklad (ESS).

 

 

LEADER

Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

Kot pobuda Skupnosti se je pričel izvajati že leta 1991. Pristop LEADER je bil v programskem obdobju 2007-2013 del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, podprt s sredstvi 4. osi LEADER.

Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito usmerja razvoj podeželskih območij.

Ta načela so:

 • Lokalna razvojna strategija izhaja iz območja – območje LAS je homogeno in povezano, prebivalci imajo skupne razvojne potrebe in pričakovanja.
 • Pristop »od spodaj navzgor« – upoštevanje pristopa od spodaj navzgor zagotavlja sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev glede razvojne strategije območja in pri izbiri prednostnih nalog za doseganje razvojnih ciljev.
 • Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno razvojno javno-zasebno partnerstvo, ki pripravi in izvaja lokalno razvojno strategijo ter sprejema odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
 • Inovativnost – inovacije pomenijo razvoj novih produktov in pristopov, lahko pa tudi prenos in prilagoditev dobrih praks, znanj in izkušenj od drugod ter iskanje novih rešitev razvojnih problemov in aktiviranju razvojnih priložnosti.
 • Povezani in večsektorski ukrepi in aktivnosti – pri pripravi in izvajanju strategije se povezujejo akterji iz različnih sektorjev lokalne ekonomije, ukrepi in projekti v strategiji morajo biti med seboj povezani.
 • Povezovanje v mreže – povezovanje v mrežo lokalnih partnerstev predstavlja izmenjavo izkušenj, dosežkov, znanja ipd. znotraj LAS in med ostalimi LAS-i ter krepi vezi med ljudmi, projekti in podeželskimi območji.
 • Sodelovanje: LAS se povezuje in sodeluje z drugimi območji, regijami in državami pri skupnih projektih, s katerimi razširi svoje lokalne dejavnosti, razreši nekatere razvojne dileme, poveča dodano vrednost lokalnim virom in krepi promocijo območja.

 

 

CLLD

Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov (v EU v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007-2013, za njegovo izvajanje pa so bila na voljo sredstva LEADER, ki so bila t.i. 4. Os Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam.

Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (ang. Community Led Local Development, kratica: CLLD) podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

 

KAJ JE POGODBENO PARTNERSTVO?

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Bottom up«, »od spodaj navzgor«. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. Pri tem je pomembno dejstvo, da so sektorji popolnoma enakovredni in da noben izmed sektorjev ne prevladuje. V pogodbenem partnerstvu smo združili spretnosti, znanja in sredstva vseh sektorjev, ki pomembno pripomorejo k razvoju območja LAS Bogastvo podeželja.

Scroll to Top