Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

LAS Bogastvo podeželja

LAS – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

Temelji na tripartitnem partnerstvu: javni sektor, gospodarski (ekonomski) sektor in zasebni (civilni) sektor. Ekonomski in zasebni sektor sta zastopana pri odločanju vsaj v 50 odstotkih. LAS je ustanovljena zgolj z namenom pridobivanja dostopa do podpore LEADER / CLLD. Učinkovitost se kaže pri združevanju človeških in finančnih virov javnega zasebnega in ekonomskega sektorja. Spodbuja lokalne akterje k izvajanju skupnih več sektorskih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti in prepoznavnosti kraja.

 

LAS  BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN V SLOVENSKIH GORICAH

 

Podatki

Naslov: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Tel. št.: +386 (02) 749 36 33
GSM: +386 (0)51 300 419
E-pošta: info@las-bogastvopodezelja.si
Spletna stran: www.las-bogastvopodezelja.si

Predsednik LAS: dr. Vladimir Korošec
Strokovna vodja LAS: mag. Mojca Metličar
Vodilni partner LAS: Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Predsednik društva: Peter Pribožič
Vključene občine: Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas in Mestna občina Ptuj

Velikost območja LAS: 311,8 km2
Število prebivalcev LAS: 46.669 (vsi prebivalci), 28.801 (brez prebivalcev iz izvzetega območja)
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 1.10.2015
Financiran iz skladov: EKSRP (glavni) in ESRR

LAS Bogastvo podeželja je član slovenskega združenja LAS, to je Društva za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa tudi član evropskega združenja LAS, to je ELARD.

 

Predstavitev

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živel 28.801 prebivalec. Povprečna gostota poselitve na območju LAS znaša 100,4 prebivalca na km2.

Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na Dravsko in Ptujsko polje. Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena s koruzo in pšenico.

Območje LAS odlikujejo nadpovprečno ugodni naravni pogoji za razvoj kmetijstva in drugih s kmetijstvom povezanih dejavnosti, kot so: turizem, obrt, promet in trgovina, kar je nenadomestljiva priložnost za gospodarski razvoj celotne regije in nove zaposlitve. Med najpomembnejše dejavnike celostnega razvoja podeželja uvrščamo kmetijska zemljišča, ki so na ravninskem svetu primerna za poljedelstvo oz. pridelavo hrane za živino, vrtnarstvo in zelenjadarstvo, v gričevnatem svetu pa za intenzivno sadjarstvo in vinogradništvo ter za živinorejo. Širšo prepoznavnost podeželju ob Dravi in v Slovenskih goricah dajejo tudi izjemne naravne vrednote, izvirni LAS Bogastvo podeželja predstavlja 1,41% območja Slovenije.

Projekti LAS, ki jih razvijamo skupaj s prizadevnimi domačini, društvi, podjetji in občinami, vas lahko popeljejo v svet redkih kamnin, mineralov in fosilov, ene največjih zasebnih zbirk (Muzej Pangea), zapeljete se lahko s čisto pravim Puhovim motorjem, obiščete njegovo rojstno hišo (Puhov muzej), spoznate tipično panonsko stavbno dediščino (Simoničeva domačija, Čušekova domačija), spoznate skrivnosti pridelave Ptujskega lüka, življenje viničarjev, pokukate v najlepši slovenski baročni dvorec (Dvorec Dornava) ter spoznate življenje v taboriščih 1. in 2. svetovne vojne (Kidričevo). Prepustite se lahko zapeljivemu toku reke Drave, opazujete naravne lepote z njene gladine, se skrijete pod senco mogočne sekvoje, opazujete cvet močvirske logarice in gnezdišča sive čaplje, v spokojnem miru se lahko sprehodite po mrtvicah Drave (Naravoslovna pot Berl), raziskujete naravo s konjskega sedla (Jahalni center Starošince), se prepustite ritmu in preprosto uživate. Osvežite in spočijete se lahko v termalnih bazenih Term Ptuj, prespite v sodih in nadaljujete raziskovanje s kolesom po razgibanih slovenjegoriških gričih ali neskončni ravnini Dravsko-Ptujskega polja. Za piko na i vašemu obisku poskrbi odlična kulinarika s tradicionalnim pridihom lokalnih gostinskih ponudnikov.

 

Razvojna vizija

Z uresničevanjem Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah bomo s sodobnimi in inovativnimi ukrepi, ki temeljijo na trajnostnih načelih, izboljšali rabo naravnih in družbenih potencialov, zagotovili višjo kakovost bivanja na podeželju ter utrdili njegove gospodarske, kulturne in naravne funkcije.

 

Razvojni cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest;
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki;
 • Izboljšanje razvoja infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti;
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti;
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja;
 • Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije;
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave in
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.

 

Namen LAS
 • Učinkovito izvajati program LEADER na območju osmih občinah Spodnjega Podravja;
 • Omogočiti lokalnim skupnostim in drugim nosilcem razvoja črpanje sredstev iz programa LEADER in drugih virov;
 • Povezati nosilce razvoja podeželja na različnih ravneh načrtovanja, spremljanja in izvajanja razvojnih ukrepov;
 • Spodbuditi (motivirati) prebivalce in druge nosilce razvoja za sodelovanje v programih razvoja podeželja;
 • Usposobiti prebivalce za načrtovanje, spremljanje in izvajanje razvojnih programov;
 • Odkrivanje in vrednotenje razvojnih potencialov na podeželju in skupaj z ostalimi nosilci razvoja opredeliti prioritete razvoja.
Scroll to Top