Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Strategija

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS BOGASTVO PODEŽELJA

RAZVOJNA VIZIJA

Z uresničevanjem Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah bomo s sodobnimi in inovativnimi ukrepi, ki temeljijo na trajnostnih načelih, izboljšati rabo naravnih in družbenih potencialov, zagotovili višjo kakovost bivanja na podeželju ter utrdili njegove gospodarske, kulturne in naravne funkcije.

Za napredek in razvoj območja bomo utrjevali sodelovanje med prebivalci in drugimi deležniki ter uvajali inovativne ukrepe, ki bodo omogočali ekonomski razvoj in zaposlovanje.

  1. Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja 24.10.2016
  2. Sprememba Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja 31.3.2020 
  3. Sprememba Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja 2.8.2021
  4. Sprememba Strategija lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja 5.5.2022

TEMATSKA PODROČJA IN UKREPI

Strategija LAS Bogastvo podeželja obsega štiri tematska področja in deset ukrepov.

 

Tematsko področje 1: Ustvarjanje novih delovnih mest

Sklad: EKSRP in ESRR

Cilj št.1: Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih

Cilj št. 2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih

Ukrep št. 1: Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti. Oblikovanje skupne identitete območja LAS. Krepitev ekonomske vitalnosti podeželja in urbanih območij.

Ukrep št. 2: Aktiviranje lokalnih potencialov za povečanje zaposlitev v kmetijstvu in drugih dejavnostih.

Ukrep št. 3: Oblikovaje podpornih okolij za razvoj različnih oblik podjetništva na območju LAS.

Ukrep št. 4: Spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju. Krepitev javno-zasebnega partnerstva ter različnih oblik mreženja na območju LAS.

 

Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev

Sklad: EKSRP

Cilj št. 3 Izboljšanje razvoja infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti.

Cilj št. 4 Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja na podeželju.

Ukrep št. 5: Izboljšanje kvalitete življenja in bivalnih pogojev na podeželju .

Ukrep št. 10: Ohranitev in obnova kulturne dediščine ter zagotavljanje pogojev za njeno vključevanje v razvoj območja.

 

Tematsko področje 3: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Sklad: EKSRP in ESRR

Cilj št. 5 Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.

Cilj št. 6 Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih.

Cilj št. 7 Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.

Ukrep št. 6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov upravljanja z naravnimi viri.

Ukrep št. 7: Sanacija in revitalizacija degradiranih območij. Varovanje in prezentacija naravnih virov in okolja z vidika trajnostne rabe.

 

Tematsko področje 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Sklad: EKSRP in ESRR

Cilj št. 8: Spodbujanje vključevanja ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS

Ukrep št. 8: Aktivno vključevanje ranljivih skupin in žensk v razvoj območja LAS in urbanih območjih.

Ukrep št. 9: Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter razvoj novih storitev na področju dela z ranljivimi skupinami prebivalcev.

Scroll to Top