Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

CLLD 2014 – 2020

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD – Community Lead Local Development)

Programsko obdobje 2014 – 2020

V programskem obdobju 2014 – 2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument Izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD omogoča izvedbo celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP, evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR) in evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR.

Za izvedbo CLLD je skupno namenjenih cca. 100,5 milijona evrov, in sicer:

 • 56,3 milijona evrov iz EKSRP,
 • 37,5 milijona evrov iz ESRR,
 • 6,7 milijona evrov iz ESPR.

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (PS 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, programom, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (PRP 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), operativnim programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, in operativnim programom, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, (OP ESPR 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja, ki so jih zadevni organi upravljanja prepoznali za ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so:

 1. ustvarjanje delovnih mest,
 2. razvoj osnovnih storitev,
 3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Javna podpora je namenjena izvajanju aktivnosti v okviru naslednjih podukrepov:

 • pripravljalna podpora,
 • podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
 • priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
 • podpora za tekoče stroške in stroške animacije.
Scroll to Top