Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Obdobje 2014 – 2020

Javni pozivi LAS Bogastvo podeželja v programskem obdobju 2014-2020

LAS Bogastvo podeželja je v obdobju 2014 – 2020 objavil javne pozive za črpanje evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podlaga za objavo javnega poziva je s strani Koordinacijskega odbora CLLD z odločbo potrjena Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, za programsko obdobje 2014-2020.

Postopek izbora operacij poteka v treh fazah:

 1. faza: Objava javnega poziva za izbor operacij po posameznem skladu.
 2. faza: Pregled prispelih prijav, pregled izpolnjevanja vstopnih pogojev, po potrebi poziv na dopolnitve.
 3. faza: Izvedba ocenjevanja po kriterijih in priprava predloga izbora operacij.

 

LAS mora v skladu s 34. členom Uredbe 1303/2013/EU oblikovati nediskriminatoren in pregleden izbirni postopek ter predpisati nepristranska merila za izbiro operacij (projektov), ki zagotavljajo, da pri odločitvah o izbiri najmanj 50 odstotkov glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi, z razlogom, da se prepreči navzkrižje interesov. Pri izbiri operacij LAS upošteva splošna izhodišča CLLD in nekatere posebne pogoje, ki so določeni za vsak posamezni sklad.

Postopek izbora in potrjevanja operacij

 1. A) Pregled formalne ustreznosti (administrativna ustreznost) in popolnosti posredovanih vlog v skladu z razpisno dokumentacijo.
 2. B) Pregled vsebinske ustreznosti posredovanih vlog (vsebinska ustreznost).
 3. C) Dokončen izbor operacij.

 

Merila za izbor operaciji

Splošna merila za izbor operacij morajo v skladu z 31. členom Uredbe CLLD temeljiti na naslednjih načelih:

 • Prispevek k doseganju ciljev SLR,
 • Prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
 • Okoljska trajnost,
 • Socialna vzdržnost,
 • Vključenost partnerjev in
 • Vpliv na območje LAS.

 

Merila za izbiro operacij na območju LAS Bogastvo podeželja so:

 • izločitvena splošna merila (pogoji za upravičenost);
 • specifična merila;

Vloge, ki gredo v postopek obravnave, se najprej presoja z vidika izločitvenih splošnih meril (1. faza ocenjevanja vlog).

Pogoji upravičenosti/ Izločitvena splošna merila

KRITERIJIDA
 (drži)
NE
(ne drži)
Vloga je administrativno popolna, izpolnjena v skladu z zahtevami javnega poziva.  
Vloga je prispela pravočasno.  
Operacija se izvaja na območju LAS.  
Vlagatelj izpolnjuje pogoje upravičenosti za prijavo na javni poziv.  
Operacija je skladna z strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi vsebinami javnega poziva.  
Operacija se še ni pričela izvajati.  
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne ali lokalno, javno/zasebna finančne vire za izvedbo operacije v celoti.  
Operacija se ne financira iz drugih EU skladov oziroma javnih sredstev (dvojno financiranje).  
Prijavitelj ( in partnerji, če so) zagotavlja  z izjavo javno dostopnost  rezultatov  operacije.  

Vloga, pri kateri je vsaj eno izmed izločitvenih meril ocenjeno z “NE”, je izločena iz nadaljnje
obravnave.
Vloge, ki niso izločene na podlagi izločitvenih meril, se presojajo z vidika specifičnih meril (2. faza ocenjevanja vlog).

Merila za izbor – Specifični kriteriji:

 KRITERIJIMožno število točk
 Specifični kriteriji 
01Izvedljivost operacije10
02Terminski načrt operacije5
03Inovativnost10
04Trajnost operacije10
05Ustvarjanje novih delovnih mest15
06Razvoj novih programov, produktov, osnovnih storitev in kakovosti bivanja na podeželju15
07Teritorialna pokritost10
08Vpliv na okolje, varovanje narave10
09Vključevanje ranljivih skupin brezposelni prebivalci, mladi do 30 let, ženske,  socialno ogrožene družine, družine brez sredstev za preživljanje, invalide,  starejše prebivalce in otroke brez staršev ali rejniške družine10
10Partnerstvo, sodelovanje, povezovanje in mreženje deležnikov5
 OCENA SKUPAJ100
Scroll to Top