Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Naša Drava

PROJEKT SODELOVANJA 19.3.: NAŠA DRAVA

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta. Te potenciale smo v mednarodnem partnerstvu, ki je 45 člansko tudi prepoznali.

 

PARTNERSTVO PROJEKTA:
Sestava partnerstva:
10 Lokalnih akcijskih skupin ( 8 slovenskih in 2 hrvaški),
20 lokalnih skupnosti ( 19 slovenskih in 1 hrvaška)
7 javnih zavodov ( 6 slovenskih in 1 hrvaški)
6 društev
2 podjetji

 

PARTNERSTVO V OKVIRU LAS BOGASTVO PODEŽELJA:
LAS Bogastvo podeželja ( vodilni partner projekta Naša Drava)
Občina Hajdina
Občina Markovci
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Pure Sport

 

 NAMEN PROJEKTA:
Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot turistična destinacija in v turistični dejavnosti. Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v evropskem merilu.

  – Obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov;
  – Postaviti območje ob Dravi na 5 zvezdični doživljajski turistični seznam;
  – Razvoj novih zelenih turističnih produktov, v katerih šport, narava in zgodovina nastopajo sočasno z roko v roki;
  Operacija, ki jo delno sofinancira EU iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

 

CILJI PROJEKTA:
• Razvoj in implementacija skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
• Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin ( organizacija prostovoljske delovne akcije v sodelovanju z Občino Hajdina In Zavodom PIP)
• Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
• Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
• Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
• Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
• Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
• Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Prosti čas in izleti kot element turistične vrednostne verige vključujejo turistične organizacije, neodvisne turistične vodnike, prevozne vodnike, različne turistične pakete, ki omogočajo gostom doživeti destinacijo. To edinstvenost in še »neraziskanost« destinacije območja predstavlja reka Drava, ki teče skozi deset vključenih LAS in je neizkoriščen naravni potencial, ki povezuje dve regiji in dve državi in kar kliče po povezovanju in sodelovanju. Večja prepoznavnost reke kot športno, naravovarstvenega turističnega potenciala, ki ga bomo z inovativnim povezovalnim pristopom razvili v nov rekreacijsko naravovarstven turistični produkt, daje podlago razvoju novih ti. Zelenih delovnih mest. To je tudi povod za operacijo sodelovanja, ki pokriva celoten slovenski del struge reke Drave, čez mejo na Hrvaško do sotočja reke Mure in Drave. V preteklosti se je vzdolž reke Drave vzpostavilo odlično sodelovanje na temo vzpostavitve Dravske kolesarske poti in s tem njena ponovna obuditev. S to operacijo pa želimo nadgraditi vsebine na kolesarski poti z ostalimi možnostmi rekreacije oziroma zadrževanja ob reki Dravi, razvoja športnih aktivnosti na in ob reki Dravi, imajo izjemno pomemben delež k razvoju vsebin, ki privabljajo ob reko še zgodovinske vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarstvo, glažutrastvo….Skratka za vsakega se nekaj najde. Na vsebini izpiranje zlata bomo krepili mednarodno sodelovanje, posledično bo prišlo do intenzivne izmenjave znanj z partnerji iz LAG Mura Drava, ki te vsebine že predstavljajo. Na vsebini varovanja okolja bomo izvedli izmenjavo znanj s področja vključevanja otrok in informiranja slednjih s poudarkom na ohranitvi in varovanju naravne dediščine in biodiverzitete, kar bomo izvajali z drugim hrvaškim partnerjem LAG Međimurski doli i bregi.
Aktivnosti v okviru Projekta NAŠA DRAVA lahko delimo na investicijske in neivnesticijske vsebine:

  Med investicijske vsebine spadajo:
– Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi,
– prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča,
– obnova čolna za vleko splava;
– izdelava turističnega splava,
– postavitev počivališč s parkovno urbano opremo,
– nakup e koles in postavitev E postajališč za vzdolž reke,
– nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete
– aplikacija Drava Bike, aplikacija s predstavitvijo rastlinstva in živalstva ob reki Dravi
– nakup električnega vozila
– info table,

 

GLAVNE INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI NA OBMOČJU LAS BOGASTVO PODEŽELJA:
– Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi, ( izvajalca te aktivnost sta Občina Markovci in Pure sport)
– prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča, ( Komunalno podjetje Ptuj d.d.)
– nakup e koles in postavitev E postajališč za vzdolž reke ( občina Markovci – lokacija Zabovci )
– nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete ( občina Hajdina)

 Med aktivnosti mehkejših vsebin spadajo:
 – promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi,
  – izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e – vodnika po Dravi, e koledarja prireditev,
  – izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge,
  – izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi,
 – izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje, zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospostva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža    – izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico
 – izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta ( za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja)

 Aktivnosti mehkejših vsebin na območju LAS Bogastvo podeželja
 – izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta ( za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja)
 – promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi,
 – izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e – vodnika po Dravi, e koledarja prireditev,
 – izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge,
 – izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi,
 – izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje, zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospostva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža

 

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:
 1. razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
 2. razvit turistično športno naravoslovni produkt
 3. oblikovan e- vodnik/ka po reki Dravi – narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve
 4. izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
 5. izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico
 6. pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
 7. vzpostavljena športno turistična infrastruktura;

 

FINANČNI OKVIR PROJEKTA:
Predvidena skupna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 EUR, od tega je nepovratnih sredstev predvidenih 671.404,38 EUR.

 

FINANČNI OKVIR PROJEKTA V OKVIRU LAS BOGASTVO PODEŽELJA:
Skupna vrednost projekta na območju LAS znaša: 135.798,18 EUR, višina nepovratnih sredstev pa 98.085,06 EUR

 

TRAJNOST:
V pripravo projekta NAŠA DRAVA smo šli z vizijo razvoja dodatnih vsebin obstoječim živečim projektom, zanimalo nas je predvsem, kje je lahko naš doprinos k razvoju dodatne ponudbe, razvoju novih inovativnih in doživljajsko naravnanih produktov, kako lahko vključimo obstoječe akterje na in ob reki v skupno zgodbo in skupaj ustvarimo nov 5 zvezdični zeleni produkt, ki bo dostopen in dovolj atraktiven, da ga tako obiskovalci kot tudi ponudniki vzamejo za svojega. Z vsemi zastavljenimi cilji in rezultati se tako za zagotavljanje trajnosti ni potrebno bati. 

Prevzem dokumenta: Opis projekta (PDF)

 

Scroll to Top