Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

Včlanitev v LAS

Včlanitev v pogodbeno partnerstvo LAS Bogastvo podeželja

LAS Bogastvo podeželja vljudno vabi nove člane!

POGOJI ZA ČLANSTVO

K LAS Bogastvo podeželja lahko pristopi:

 • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
 • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
 • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
 • pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.


POSTOPEK VČLANITVE

Oseba, ki želi postati član LAS Bogastvo podeželja posreduje vodilnemu partnerju pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS. 

PRISTOPNA IZJAVA (word obrazec)
 

ČLANARINA

Za članstvo v pogodbenem partnerstvu LAS Bogastvo podeželja se enkrat letno plača članarina. Za civilni sektor (društva, fizične osebe ipd.) znaša članarina 50,00 EUR, za javni in gospodarski sektor (sem spadajo tudi kmetije z dopolnilno dejavnostjo) 100,00 EUR. Za občine pa velja 1,30 EUR na prebivalca občine.

 
ČLANI LAS IMAJO NASLEDNJE PRAVICE:
 • voliti in biti voljeni v organe LAS,
 • glasovati na Skupščini,
 • predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • dati pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS in dobiti odgovor,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategijo lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
 • biti seznanjen z informacijami o delu in poslovanjem LAS.
 
ČLANI LAS IMAJO NASLEDNJE OBVEZNOSTI:
 • spoštovati to pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov,
 • odgovarjati za obveznosti LAS, ki so nastale po dnevu, ko so postali člani LAS,
 • posredovati LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS ali njenih članov in
 • varovati ugled LAS.
 
PRENEHANJE ČLANSTVA

Članstvo v LAS preneha:

 • z izstopom člana, če ta vodilnemu partnerju posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS z odpovednim rokom treh mesecev,
 • na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član ne izpolnjuje več pogojev
 • z izključitvijo na podlagi sklepa Upravnega odbora, če član kljub pisnemu opominu in dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti do LAS ali če grobo krši določila te pogodbe, drugih splošnih aktov LAS ali sklepe organov LAS ali če zaradi njegovega ravnanja ali opustitve nastane ali bi lahko nastala LAS ali njenim članom materialna škoda,
 • s smrtjo ali prenehanjem člana.
IZSTOPNA IZJAVA (word obrazec)

Izpolnjeno in podpisano izstopno izjavo (sken) pošljete na naš e-mail info@las-bogastvopodezelja.si ali po pošti na naš naslov: Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj.


Natančnejše določbe o članstvu LAS so navedene v Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

Scroll to Top