Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Na(j)prej lokalno!

PREDSTAVITEV

Podukrep: 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Izbrani ukrep SLR LAS Bogastvo podeželja: U4: Spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju. Krepitev javno-zasebnega partnerstva ter različnih oblik mreženja na območju LAS.

Projektni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja (nosilec)
 • LAS Dobro za nas
 • LAS Haloze

Trajanje operacije: Od marca 2021 do septembra 2022.

 

Finančne vrednosti

Za LAS Bogastvo podeželja
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 44.891,66 EUR
Višina upravičenih stroškov: 41.951,25 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 33.561,00 EUR

Za celotno projektno partnerstvo
Višina celotnih stroškov operacije z DDV: 100.703,86 EUR
Višina upravičenih stroškov: 91.449,78 EUR
Višina sofinanciranja po pogodbi: 73.159,82 EUR

 

 

OPIS OPERACIJE

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.


Projekt se tesno vsebinsko navezuje na aktivnosti sodelovanja sosednjih LAS (LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze). Eden od glavnih razlogov sodelovanja so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig.


Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu smo združili vse obstoječe resurse v smislu že predhodno uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS ter rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u razširiti še na preostali dve območju LAS-ov vključenih v partnerstvo.


Cilji operacije:

 • Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji z namenom razvoja novih produktov.
 • Krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in mednarodnem trgu
 • Spodbujanje povezovanja različnih lokalnih akterjev – deležnikov
 • Prispevati k zmanjševanju odseljevanja mladih
 • Spodbuditi povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov z namenom povečanja prodaje lokalnih produktov
 • Povečati prepoznavnost lokalnih produktov.

 

 

AKTIVNOSTI PARTNERJEV

LAS BOGASTVO PODEŽELJA:
 • Vodenje in koordinacija projektnih aktivnosti
 • Promocija projekta;
 • Delo na projektu;
 • Izdelava CGP projekta;
 • Oblikovanje in tisk okroglih nalepk 1000 kos;
 • Oblikovanje in tisk koledarja s slikami in recepti s kuharske delavnice kaj lahko pripravimo iz ostankov hrane 200 kos;
 • Oblikovanje in izdelava digitalnega kataloga ponudnikov na območju vseh vključenih LAS;
 • Tisk kataloga ponudnikov 1000 kos;
 • Priprava in izdelava cca 150 QR kod za ponudnike;
 • 5x Kratki predstavitveni filmi (tutorial) predelave vrtnin, sadja in mleka za YouTube kanal;
 • 5x Izobraževalne delavnice na temo predelave, tako za gospodinjstva kot za ponudnike (teme: predelava zelenjave, predelava sadja, predelava mleka in senzorika mesnih izdelkov);
 • 1x Delavnica na temo uporabe socialnih omrežij za promocijo;
 • 1x Kuharska delavnica (kaj lahko pripravimo iz ostankov hrane t.i. kuhinjskih odpadkov);
 • Oblikovanje in izdelava e-priročnika z recepti za pripravo hrane iz ostankov;
 • Oblikovanje, izdelava ter tisk slikanice in pobarvanke za mlajše 1.000 komadov;
 • Oblikovanje e-pobarvanke in e-slikanice za splet;
 • Nabava in potisk seta barvic 1000 kos;
 • Izvedba zaključnega dogodka s predstavitvijo rezultatov projekta.

 

LAS DOBRO ZA NAS:
 • Nakup vinske vitrine (lokacija vinske vitrine: TIC Slovenska Bistrica)
 • Nakup prodajne vitrine (lokacija prodajne vitrine: TIC Slovenska Bistrica)
 • Izobraževanja za vinogradnike:
  • Poroka vina in hrane
  • Vinska senzorika in retorika (1. in 2. stopnja)
  • Dopolnilne dejavnosti in ustrezna registracija
 • Izobraževanja za ostale ponudnike:
  • Smernice dobre higienske prakse
  • Dopolnilne dejavnosti in ustrezna registracija
 • Izobraževanje za medije: Priprava in izvedba predstavitev področja pridelave lokalnih vin in predstavitev vinarjev na domačih lokacijah s spremljevalno ponudbo
 

LAS HALOZE:
 • Vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice:
  • Delavnica konfekcioniranje iz mesa drobnice
  • Pospeševanje prodaje produktov na trgu (e-časopis in tiskana verzija časopisa)
 • Razvoj embalaže blagovne znamke za živila:
  • Modul 1: Analiza obstoječe embalaže posameznega ponudnika. Seznam obstoječih in predvidenih produktov/izdelkov in njihova kategorizacija po sklopih.
  • Modul 2: Predstavitev zakonskih zahtev za embalažo za posamezen sklop živil. Izbira možnosti ekološke uporabe, trajnosti in minimalnih vplivov na okolje. Izbor in usmeritev sklopov posamezne embalaže glede designa, vrste materiala uporabe CGP-ja, blagovne znamke.
  • Modul 3: Izdelava klišejev in modulov za posamezen primer embalaže in njihova izdelava v sodelovanju z deležniki-končnimi uporabniki embalaže za posamezni produkt.
 • Prodaja/trženje izdelava skupnega kataloga izdelkov:
  • Ureditev in izdelava e-časopisa in tiskanje časopisa, kataloga izdelkov živil iz celotnega območja (cca. 10.000 kos).
  • Specializirana spletna prodaja vina.
  • Ureditev prodajnega mesta za lokalne produkte v TIC Haloze (sedež LAS Haloze).

REZULTATI PROJEKTA

Vizualna predstavitev rezultatov projekta:

Izdelanih pet kratkih videotutorialov o predelavi mleka, sadja in vrtnin:

Scroll to Top