Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

EKSRP

EKSRPEvropski Kmetijski Sklad za Razvoj Podeželja

Pristop CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. V okviru tega podukrepa ni natančno definiranih operacij in vrst ukrepov za izvajanje, saj je tip operacij odvisen od ciljev, določenih v posamezni SLR. Predlogi operacij prihajajo »od spodaj navzgor«, zato se pričakuje številne inovativne pristope oziroma operacije, ki bodo prispevale k celostnemu razvoju lokalnega okolja z aktivacijo endogenih potencialov.

Za izvedbo CLLD 2014 – 2020 je skupno namenjenih 56,3 milijona evrov iz EKSRP.

Vlogo posredniškega organa ima Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP.

Podpora iz EKSRP se namenja za sledeča tematska področja:

  • ustvarjanje delovnih mest,
  • razvoj osnovnih storitev
  • varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • večja vključenost ranljivih skupin.

Upravičenci do sredstev EKSRP so lokalne akcijske skupine -LAS, fizične in pravne osebe na podeželju.

Vrste upravičenih stroškov: stroški dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi. DDV ni upravičen strošek. Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v višini 10 % upravičenih stroškov.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo po oddaji vloge v odobritev na ARSKTRP.

Vrsta podpore: Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo znaša 2.000 evrov. Stopnja javne podpore iz naslova EKSRP znaša do 85 % upravičenih stroškov operacije. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 % in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 %. Preostanek sredstev za pokritje upravičenih in neupravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov. Stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS.

Scroll to Top