Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

ESRR

ESRREvropski Sklad za Regionalni Razvoj

Pristop CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR so namenjena reševanju urbane problematike na manjših mestnih in urbanih območjih ter tudi za problemska območja, za katera so bila dodeljena dodatna sredstva. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganjem v človeške potenciale ter manjšimi vlaganji v prenovo na območjih lokalnih akcijskih skupin – LAS se ustvarja razmere za njihovo prestrukturiranje.

Za izvedbo CLLD 2014 – 2020 je skupno namenjenih 37,5 milijona evrov.

Vlogo posredniškega organa ima Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT.

Podpora iz ESRR se namenja za sledeča tematska področja:

  • ustvarjanje delovnih mest (spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev),
  • varstvo okolja in ohranjanje narave (izboljšanje stanja okolja),
  • večja vključenost ranljivih skupin (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti, povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine).

Upravičenci do sredstev ESRR so lokalne akcijske skupine -LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja. Fizične osebe, razen s.p., niso upravičenci.

Ciljne skupine so lahko podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, mladi (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne iniciative.

Upravičeni stroški morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (DDV ni upravičen strošek).

Vrste upravičenih stroškov: investicije ter oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Operacije sodelovanja morajo biti neinvesticijske narave.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Vrsta podpore: Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo znaša 5.000 evrov. Stopnja javne podpore iz naslova ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 % in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 %. Preostanek sredstev za pokritje upravičenih in neupravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov.

Scroll to Top