Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

EKSRP

Programsko obdobje 2021 - 2027

IZVAJANJE PROJEKTOV

Kratek povzetek:

 • Projekt mora biti izveden na upravičenem območju LAS. Izjemoma se lahko projekt, ki ne vsebuje naložbe, izvaja tudi v naseljih z več kakor 10.000 prebivalci, če takšen projekt koristi razvoju območja LAS. 
 • Aktivnosti promocije so upravičene tudi zunaj območja LAS na celotnem območju Republike Slovenije.
 • Upravičeni stroški posameznega projekta ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
 • Upravičenec, vključen v izvajanje projekta, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, od vložitve vloge za odobritev projekta vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi, na primer ločeno stroškovno mesto ali ločene ustrezne računovodske konte. V primeru uporabe poenostavljenih oblik stroškov se na ločenem stroškovnem mestu projekta knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta. 
 • Projekt mora biti izveden v skladu s prijavljeno vsebino, ki jo odobri ARSKTRP in področnimi predpisi.
 • Projekt mora biti izveden najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP, vendar najpozneje do 31. avgusta 2029.
 • Projekt ne sme biti fizično zaključen ali v celoti izveden pred izdajo odločbe o pravici do sredstev za sklad EKSRP, ki jo izda ARSKTRP.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Vsi zavezanci za označevanje (nosilec in projektni partnerji) morajo – ne glede na višino prejetih sredstev – prejem sredstev označiti z obveznimi elementi označevanja, in sicer na svoji spletni strani, družbenih medijih in v dokumentih in komunikacijskem gradivu, namenjenih javnosti.

Za projekte LEADER, ki presegajo v vrednosti nad 10.000 EUR javnih sredstev, morajo zavezanci za označevanje na javnosti vidnem mestu (npr. vhodnem delu stavbe) z obveznimi elementi označevanja označiti svojo operacijo tudi s plakati, označevalnimi tablami ali elektronskimi prikazovalniki.

Označitev vira sofinanciranja se namesti na vidnem mestu na enega od naslednjih načinov:

 • na lokaciji izvajanja operacije ali
 • na sedežu zavezanca za označevanje.

Uporabiti je treba ustrezne uradne predloge. Izdelavo in postavitev plakata, table ali elektronskega prikazovalnika zagotovi zavezanec za označevanje sam.

Tabla za označevanje sofinanciranja – pokončna: word / pdf

Tabla za označevanja sofinanciranja – ležeča: word / pdf

Obveznost označevanja traja od vročitve odločbe ali takoj ko se začne izvajati operacija, pa do zadnjega izplačila sredstev.

V primeru financiranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se upošteva Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

OBVEZNI LOGOTIPI – obvezni elementi označevanja

Obvezni so naslednji: logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in logotip »LEADER«.

Neobvezno se lahko uporabijo tudi drugi logotipi (npr. od LAS, občine itd.), ki pa ne smejo biti večji od obveznih logotipov.

SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA

V kolikor ima upravičenec (nosilec in projektni partner) uradno spletno stran, je zavezan k temu, da na tej navede naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilje in rezultate operacije, izpostavijo pa se tudi logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije ter logotip »LEADER«.

Za označevanje vira sofinanciranja se lahko vključi hiperpovezava na spletno stran https://www.skp.si

DOKUMENTI IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA

Upravičenec mora z obveznimi elementi označevanja označiti vsa komunikacijska in informacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev sklada EKSRP. Obvezni elementi označevanja (logotipi) morajo biti dodani na:

 • tiskana gradiva namenjena javnosti (npr. poročila za javno objavo, knjižice, brošure, bilteni, plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj),
 • elektronska gradiva namenjena javnosti (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj in svetovanj),
 • informativne table, ki zajemajo predstavitev tematskih poti, lokacije ali območja, namenjene javnosti,
 • avdiovizualni material (npr. CD, DVD),
 • promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB-ključki, izdelki domače in umetnostne obrti, rokodelski izdelki),
 • prispevki po radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje),
 • dokumenti, ki se nanašajo na upravičence (npr. razpisna dokumentacija javnih razpisov in javnih naročil).

Če označevanje vira sofinanciranja na promocijskem materialu ni mogoče, se z virom sofinanciranja označi embalaža promocijskega materiala ali vizitka, ki mora biti sestavni del promocijskega materiala.

NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI

Če upravičenec ne izpolnjuje obveznosti označevanja, se upravne sankcije določijo v skladu z 8. odstavkom 33. člena Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, na naslednje načine:

1.) po prvi ugotovljeni kršitvi se upravičencu izda opozorilo,
2.) po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev,
3.) po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 30 % izplačanih sredstev.

PRIPRAVA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO

Poročilo o izvajanju projekta mora vsebovati obvezne sestavine:

 1. povzetek izvedenih aktivnosti;
 2. opis doseženih ciljev, rezultatov projekta in učinkov projekta (z opredeljenimi kazalniki določenimi v vlogi);
 3. pojasnila o morebitnih odstopanjih;
 4. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev;
 5. opis izvedenih načinov in obseg razširjanja rezultata projekta;
 6. finančno poročilo.

Projekti INVESTICIJSKE narave

Če se podpora dodeli na podlagi dejansko nastalih stroškov, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:

 • kopije računov, elektronske ali e-račune, ki se morajo glasiti na upravičenca;
 • kopije dokazil o plačilu računov (npr. položnica, blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu) ali asignaciji);
 • tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, ki se glasijo na upravičenca.  V določenih primerih velja ena ponudba kot izjema (če je vlagatelj javni naročnik, če je vrednost stroška manj od 2.000 EUR, če je na trgu en ponudnik)
 • dokazila o označevanju vira sofinanciranja;
 • izjava DDV;
 • fotografije, in druga dokazila;
 • izjava upravičenca o drugih že odobrenih sredstvih za isti namen;
 • izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni dogodki v zvezi z izvedbo projekta, ki je predmet podpore.

DODATNA DOKAZILA ZA POSAMEZEN STROŠEK

A) Nakup in gradnja nepremičnin, napeljave, stroji, oprema, pohištvo in prevozna sredstva:

 • kopije gradbenih situacij ali, kopija končne gradbene situacije, potrjene s strani upravičenca, izvajalca in nadzornika del, v primeru gradnje ali pogodba z zunanjim izvajalcem;
 • konto kartica izdajatelja računa v primeru, da iz dokazila ni razviden sklic plačila;
 • datumsko in lokacijsko označene fotografije objekta pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje, s katerimi se izkazuje izvedbo naložbe in popis del in stroškov, ki so nastali v okviru izvedene naložbe;
 • datumsko in lokacijsko označene fotografije za naložbe v skrito opremo v času vgradnje in tehnična dokumentacija te opreme;
 • dokumentacijo, predpisano skladno z gradbenim zakonom: pravnomočno uporabno dovoljenje, če je tako predpisano z gradbenim zakonom, in zahtevku za izplačilo sredstev priložiti projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), na podlagi katere je bilo izdano uporabno dovoljenje.

B) Storitve zunanjih izvajalcev:

 • Stroški se izkazujejo z izdanimi računi, ki morajo vsebovati podrobno specifikacijo nabavljenega materiala ali popis opravljenih del. Če na računu ni podrobne specifikacije se lahko priloži tudi dobavnica ali naročilnica, če je iz računa razviden sklic na te dokumente.

Projekti NEINVESTICIJSKE narave

Če se podpora dodeli na podlagi poenostavljenih oblik stroškov, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:

 • časovnico (z izbrano urno postavko);
 • kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam;
 • dokazila o označevanju vira sofinanciranja;
 • fotografije, in druga dokazila;
 • izjavo upravičenca o drugih že odobrenih sredstvih za isti namen.

Za delo kmeta se priloži le mesečna časovnica in dokazila o izvedenih aktivnostih.

STROŠKI DELA

V ta sklop sodijo stroški dela: stroški zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in stroški plač samozaposlenih, vključno s stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi (na primer vsebinska priprava avtorskega dela), vključno s prostovoljskim delom, če so taki stroški v pogodbah jasno opredeljeni, povezani izključno s predmetnim projektom. Za projekte neinvesticijske narave se pri izboru ustrezne urne postavke upošteva vsebina dela.

Neposredni stroški osebja se dodelijo v obliki stroškov na enoto (urne postavke) na podlagi metode izračuna za:

 • vodenje in koordinacijo projekta – 23,33 EUR na uro (največ 1720 ur na leto);
 • strokovno in tehnično pomoč pri projektu – 17,89 EUR na uro (največ 1720 ur na leto);
 • izvajanje neindustrijskih dejavnosti* pri projektu – 13,24 EUR na uro (največ 1720 ur na leto);
 • prostovoljsko delo: organizacijsko delo 13 EUR na uro, vsebinsko delo 10 EUR na uro in drugo delo 6 EUR na uro;
 • delo kmeta, ki je fizična oseba, pri čemer v primeru kmetije, velja za stroške dela nosilca in člana kmetije v višini 12,25 EUR na uro opravljenega dela (največ 1720 ur na leto).
VZOREC ČASOVNICE – naloži

* NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA – Obrazložitev

Pod ta opis spadajo: izdelovalci ali predelovalci predmetov domače obrti iz lesa, kovine in podobnih predmetov, izdelovalci in predelovalci predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja, in podobnih materialov, ter drugi pridelovalci in predelovalci živil, šiviljci in krojači, peki, slaščičarji, mizarji in tesarji, tiskarji, monterji, mehaniki, upravljavci lesnoobdelovalnih strojev itd. Gre za delo, kjer se uporabljajo znanja in veščine na področjih gradnje in vzdrževanja zgradb, oblikujejo kovine, postavljajo kovinske konstrukcije, nastavljajo strojna orodja ali izdelujejo, montirajo, vzdržujejo in popravljajo stroje, opremo ali orodja, opravljajo tiskarska dela, izdelujejo ali predelujejo živila, tekstilne, lesene, kovinske in druge izdelke, vključno z rokodelskimi izdelki.

OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

Upravičenec projekta mora ohranjati dejavnost, za namen katere je bila izvedena naložba, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU, še najmanj pet koledarskih let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za podpore za izvajanje projektov v okviru SLR. Kadar je upravičenec MSP, je ta rok 3 leta.

Upravičenec projekta mora po vložitvi vloge omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi oziroma projektu ter omogočiti preglede na kraju samem ARSKTRP, MKGP, MKRR, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga pooblastijo organi upravljanja, in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.

Upravičenec projekta, ki prejme podporo v skladu s to uredbo, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev, izplačilo sredstev ali ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti projekta, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev, razen če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače.

Scroll to Top