Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Javni pozivi

Splošno o javnih pozivih Lokalnih akcijskih skupin v okviru CLLD

Namen podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja.

Operacija mora biti izbrana na podlagi javnega poziva LAS in mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v SLR. Operacija se izvede le na območju LAS, razen aktivnosti promocije. Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP ali MGRT odobreno vsebino ter področno zakonodajo.

LAS mora objaviti javni poziv za izbor operacij, najmanj en mesec pred izborom operacij. LAS mora izbrati operacije na transparenten način v skladu s postopkom in merili za izbor, opredeljenimi v SLR. Izbirni postopek operacij mora biti v skladu z 11. točko prvega odstavka 15. člena uredbe CLLD vnaprej določen v SLR, dokumentiran, pregleden in mora omogočati dopolnitev in razjasnitev operacij, možnost pritožbe ter preprečevati konflikt interesov pri izbiri operacij. Iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv se mora izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). O poteku izbirnega postopka operacij mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadarkoli ugotoviti celoten potek postopka.

LAS mora operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v odobritev ARSKTRP ali MGRT. ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju.

Scroll to Top