Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Občina Trnovska vas

Naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič, Sovjak, Trnovska vas In Trnovski Vrh
Velikost občine: 23 km2
Število prebivalcev (l. 2022): 1.385
Občinski praznik: 25. oktober, posvečen spominu dr. Jožetu Muršcu in farnemu zavetniku Sv. Bolfenku
Občinsko glasilo: Trnovski zvon

PREDSTAVITEV OBČINE

Občina Trnovska vas je nastala s spremembami Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 01. 01. 1999.

Področje občine Trnovska vas je bilo poseljeno že v predrimskem času, iz pozne antike pa naletimo na gomile (oblike pokopa v naseljih Biš, Črmlja, Ločič in Trnovska vas). V srednjem veku sledimo kontinuirani in bogati poselitvi že pred zapisi v dokumentih (Ločič 1307, Črmlja 1320). V drugi polovici 18. stoletja so bili na območju Trnovske vasi ustanovljeno gasilsko, kulturno in prosvetno društvi (med najstarejšimi v Sloveniji) ter krajevna knjižnica in hranilnica. Tako se je oblikovala zaključena celota, kar je bilo upoštevano pri doslej najuspešnejši obliki lokalne organiziranosti, občini Trnovska vas, ki je bila oblikovana v 30- tih letih tega stoletja.

Občina Trnovska vas je zaključena geografska celota, naslonjena na regionalno cesto Ptuj – Lenart, prav zaradi tega se razvije v podeželsko močno naselje med tema mestoma. Urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu: reja govedi, reja prašičev, predelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Najpomembnejše panoge v gospodarstvu: gradbeništvo, gostinstvo, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov.

Naselja strnjena na ravnicah in razložena v goricah, so še v začetku 20. stol. sestavljale skromne lesene, ozke, nizke s slamo krite in z ilovico ometane in beljene stavbe – »cimprače«. V ravninskem predelu tega področja so bile hiše grajene v obliki črke »L«, prav tako tudi na širokih slemenih. Na pobočjih pa so bile hiše grajene nad kletjo. V Trnovski vasi se nahaja Simoničeva domačija, ki je stara preko 200 let. Občina je razglasila domačijo za kulturni spomenik, ta se vodi v registru kulturne dediščine in spada pod varstvo in zaščito Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Simoničeva domačija je ena redkih ohranjenih izvirnih panonskih domačij v Sloveniji. Ima slamnato streho in je zgrajena v obliki črke L. Je prava panonska hiša, lesena »cimprana« stavba. Zgrajena je bila leta 1787.

V Bišu obstaja edini močvirnat del Pesniške doline – Jezera, v katerem živi 43 vrst ptic. Pojavljajo se male bele čaplje in veliko gnezdišče sivih čapelj. V tem delu je tudi rastišče močvirske logarice ali močvirskega tulipana, ki v Sloveniji spada med 34 najbolj ogroženih rastlinskih vrst.

Črmlja je razloženo naselje v dolini potoka Črmlje in na položnih pobočjih osrednjih Slovenskih goric. V kraju so deloma ohranjena antična gomilna grobišča.

Scroll to Top