Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah – partnerstvo za hitrejši in celosten razvoj podeželja

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja je oktobra 2015 osem občin Spodnjega Podravja, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas, skupaj z ustanovami, društvi, gospodarskimi družbami in podjetniki ustanovilo lokalno akcijsko skupino, ki deluje kot pogodbeno partnerstvo – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki je pravna naslednica l. 2007 ustanovljene LAS, ki je delovala kot društvo, slednje v tem obdobju prevzema vlogo vodilnega partnerja pogodbenega partnerstva. V preteklosti smo z ustvarjalnim povezovanjem in sodelovanjem želeli izboljšati kakovost življenja, uskladiti trajnostno rabo naravnih in družbenih potencialov v regiji ter povečati vlaganja v programe za napredek podeželja. V preteklem obdobju smo uspešno počrpali preko 97 % vseh sredstev. V letih od ustanovitve do danes smo uspešno izvedli 60 projektov v skupni vrednosti 2.880.000,00 €, od tega je bilo cca. 800.000,00 € LEADER sredstev. Projekti so bili zelo raznoliki, kot je raznoliko tudi podeželje.

Območje LAS obdobju 2014-2020 zajema tri naravne enote, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Območje je obsegalo 311,8 km2. Leta 2014 je v osmih občinah izven Ptuja živelo 28.801 prebivalec. Poprečna gostota poselitve znaša 93 ljudi na km2. S odločbo o potrditvi SLR LAS Bogastvo podeželja smo pridobili možnost črpanja sredstev v višini 1.688.593€.

V Strategiji lokalnega razvoja smo se odločili za pokrivanje naslednjih prioritetnih področij:

  1. Ustvarjanje novih delovnih mest: Za povečanje zaposlitvenih možnosti bomo v obdobju 2014 – 2020 na območju LAS izvajali naslednje ukrepe: krepitev usposobljenost in motiviranosti prebivalcev ter identitete območja, aktiviranje lokalnih potencialov za zaposlitve v kmetijstvu in drugih dejavnostih ter oblikovanje podpornih okolij za razvoj podjetništva na območju LAS
  2. Razvoj osnovnih storitev: V novem programskem obdobju 2014 – 2020 bodo ukrepi LAS namenjeni krepitvi povezovanja med deležniki, vzpostavitvi javno – zasebnega partnerstva, dvigu kakovosti življenja in povečanju gospodarske aktivnosti. Razvoj osnovnih storitev bomo uresničevali z naslednjimi ukrepi: povezovanje in sodelovanje deležnikov na podeželju, krepitev javno – zasebnega partnerstva ter krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti podeželja.
  3. Varovanje okolja in ohranjanje narave: bomo uresničevali z naslednjimi ukrepi: prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov, sanacija in obnova degradiranih območij ter varovanje, prezentacija in raba naravnih vrednot.
  4. Večja vključenost ranljivih skupin; Na območju LAS so bile v postopku priprave SLR identificirane ranljive skupine, in sicer: brezposelne prebivalce, mlade do 30 let, ženske, socialno ogrožene družine, družine brez sredstev za preživljanje, invalide, starejše prebivalce in otroke brez staršev ali rejniške družine. Ukrep spodbuja aktivnosti, ki temeljijo na odgovornosti in solidarnosti prebivalcev na podeželju do ranljivih skupin, zlasti do starejši, ki so posebej občutljivi zaradi slabšanja socialnih razmer, osamljenosti in izključenosti iz družbe. Na tem področju so v ospredju projekti, namenjeni povezovanju, usposabljanju in drugim oblikam dela s starostniki. V programskem obdobju 2014 – 2020 bomo krepili sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev s ciljem povečati in izboljšati programe in storitve na področju dela z ranljivimi skupinami.

 

Poudarek se bo vršil predvsem na povezovanju, sodelovanju in mreženju deležnikov območja, saj se predvideva vsaj 70 % partnerskih projektov na območju. S potrjenimi sredstvi želimo pomembno vplivati na vitalnost območja, povečati prepoznavnost in popestriti ponudbo na območju. Svetlo prihodnost vidimo le v povezovanju in simbiozi med sektorji, ki vplivajo na razvoj območja. Zavedamo se, da je še dolga pot do odličnosti območja, a upamo da bodo CLLD sredstva bistveno pripomogla k razvoju, prepoznavnosti, vitalnosti in odličnosti območja.

 

Pripravila:

Dr. Vladimir Korošec, predsednik LAS

Mag. Mojca Metličar, strokovna sodelavka LAS Bogastvo podeželja

 

Dokument: Izjava za javnost

Scroll to Top