Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

IZJAVA ZA JAVNOST: REZULTATI 5. JAVNEGA POZIVA EKSRP in 3. JP ESRR

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP in ESRR na območjih občin:

Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letih 2019, 2020. Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike, je 16. maja 2019 objavila 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019. In 07.06.2019 objavila 3. JP ESRR na istem območju. Javna poziva se izvajata kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) .

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje iz EKSRP je znašala 300.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov pa v višini do 70%.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz ESRR je znašala 250.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov je 80 %

Javna poziva sta bila odprta do 16. septembra 2019. Na javni poziv EKSRP je prispelo skupaj 7 prijav. Potrebnih je bilo nekaj dopolnitev, nato pa je ocenjevalna komisija vse popolne vloge pregledala in jih vseh 7 tudi odobrila. Na javni poziv ESRR je prispelo 5 prijav. Potrebnih je bilo nekaj in od 5 so bile štiri pozitivno ocenjene in šle v nadaljnjo obravnavo.

Prijave so bile razdeljene na tri prednostna področja oziroma ukrepe, in sicer tri na U1 – Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti, po ena na ukrepe U2 – Aktiviranje lokalnih potencialov za povečanje zaposlovanja v kmetijstvu in drugih dejavnostih, U3 – oblikovanje podpornih okolij za razvoj različnih oblik podjetništva na območju LAS, U6 –Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov na področju upravljanja z naravnimi viri in ena na U10 – Ohranitev in obnova kulturne dediščine ter zagotavljanje pogojev za njeno vključevanje v razvoj območja.

Potrjeni Projekti 5. JP EKSRP

Glavna aktivnost v projektu Oblikovanje identitete Rimskega kampa Poetovio bo razvoj programov in delavnic, ki bodo obiskovalcu omogočile celoleten obisk kampa in ne izključno v sezoni in času rimskih iger. Glavni cilj je vzpostaviti kamp zanimiv za obiskovalce na letni ravni z informacijsko izobraževalno noto.

Občina Destrnik bo v okviru Rekreacijske poti vzpostavila sprehajalno kolesarsko pot za obiskovalce in lokalno prebivalstvo, v partnerskem projektu se bo vzpostavila rekreacijska pot, počivališča za kolesarje, kupila se bodo električna in navadna kolesa, povezali se bodo glavni turistični ponudniki v občini in vzpostavila se bo povezovalna rekreacijska pot, ki bo vse te ponudnike tudi povezala.

Glavna aktivnost projekta Čisto v naravo je vzpostavitev male rastlinske čistilne naprave, za vse tista gospodinjstva, kjer ni možna priključitev na kanalizacijo. V okviru projekta se bo izdelal prototip take male rastlinske čistilne naprave.

Operacija Modrost plemeniti mladost je namenjena izobraževanju, usposabljanju in opolnomočenju kmetov in potencialnih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev s poudarkom na mlajših generacijah in družinah ki bivajo na podeželju, kar bo posredno vplivalo na ustvarjanje novih delovnih mest. Operacija predvideva modularen program usposabljanja.

Operacija Ureditev in vzpostavitev delovanja in ponudbe informacijsko – prodajnega centra dejavnosti Hajdina – INFO HAJDINA zajema obnovo kašče na Mariničevi posesti s ureditvijo zunanjega dvorišča, vzpostavitvijo animacijskih programov in vzpostavitev informacijski center z opremo za vzpostavitev prodajalnice.

Operacija Dodatne vsebine športni park Zabovci, zaokrožujejo že delno urejeno pridobitev počivališča za avtodome. S postavitvijo sanitarij in izgraditvijo Pump tracka bo Občina Markovci zaokrožila vsebine ob počivališču za avtodome, vzpostavilo se bo tudi mesto za prodajo lokalne ponudbe in posledično vplivalo zaokrožitev ponudbe in približanje slednje obiskovalcu.

Operacija Gasilski tabor je namenjena vseživljenjskemu medgeneracijskemu druženju, vzpostavitvi strpnosti in sožitja med različnimi generacijami, razvoju in ohranitvi motoričnih sposobnosti, dvigu kvalitete življenja ter informiranju in ukrepanju ob prvih znakih nesreče. Namen operacije je vzajemen prenos znanja iz mlajših na starejše in obratno, razvoj motorike in predvsem vzpostavitev medgeneracijske strpnosti in sožitja v sobivanju. V okviru operacije se bo večkrat izvedel večdnevni medgeneracijski gasilski tabor, na katerem se bodo učili veščin ukrepanja ob nesrečah, veščin uporabe pametnih telefonov in interneta, raziskovali bodo okolje, se spoznavali s pravljičnimi junaki in njihovimi aktivnostmi.

Prevzem dokumenta: 

REZULTATI 5. JAVNEGA POZIVA EKSRP in 3. JP ESRR (WORD)

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

Strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Scroll to Top