Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

2. Javni poziv EKSRP 2014-2020

Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije

Krajši naziv: Doživetje pod slamo

Nosilec projekta: Občina Trnovska vas

Partnerji v projektu: Turistično društvo Trnovska vas, Društvo gospodinj Trnovska vas, Kreativna pika d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 95.613,67 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 48.904,45 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do september 2021

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

S projektom se želi prikazati mlajši generaciji kako se je pred desetletji živelo na kmetiji oziroma na podeželju. Opazi se, da je med mladimi veliko zanimanje za življenje na kmetiji, vedno več jim pomeni pridobivanje domače hrane, življenje v naravi. V občini Trnovska vas in okolici je veliko znanj iz časa naših babic in dedkov (domače obrti in običaji ter domača kuhinja – »črna kuhna«). Vendar je to znanje zelo razpršeno po okolici in trenutno ni primernega prostora kjer bi lahko to znanje in izkušnje pokazali širši populaciji. S tem projektom se želi povezati vse ciljne skupine in generacije in tako je nastala ideja o obnovi Simoničeve domačije. Prostor bo namenjen občanom Občine Trnovska vas (društvom, upokojencem, kmečkim ženam, otrokom v vrtcu in šoli) ter širši populaciji (občanom z območja LAS bogastvo podeželja in Spodnjega Podravja).

 
AKTIVNOSTI
 • Obnova stanovanjskega dela Simoničeve domačije;
 • Prikaz prekrivanja slamnate strehe in ometov iz blata;
 • Izvedba kuharske delavnice;
 • Prikaz rabe zelišč in izvedba predavanja Naravi prijazno pridelovanje zelišč;
 • Izvedba medgeneracijskega srečanja obiranja grozda in pridelave mošta skupaj z degustacijo;
 • Izvedba prikaza veščine zelena vez;
 • Izvedba zaključne prireditve;
 • Nakup kotla za izvedbo kuharske delavnice;
 • Izdelava zloženke.
 
REZULTATI
 • Obnovljena Simoničeva domačija (z apartmajem za nočitev);
 • Izvedena kuharska delavnica in predavanje;
 • Izvedeni 4 prikazi (raba zelišč, zeleni vez, prekrivanje slamnate strehe, ometi iz blata);
 • Nabavljen kotel;
 • Natisnjenih 500 kosov zloženke.

Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja kmetijskih gospodarstev in turističnih destinacij

Krajši naziv: ENE-RAST

Nosilec projekta: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

Partnerji v projektu: KGZS Zavod Ptuj, Visoka šola na Ptuju

Vrednost celotnega projekta: 26.810,00 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 18.767,00 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do januar 2021

 
CILJ
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih;
 • Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti;
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti;
 • Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih.
 
OPIS PROJEKTA

Pred leti so lokalne skupnosti sprejele lokalne energetske koncepte (LEK). V LEK vsake občine je med drugim podana natančna analiza razpoložljivosti lokalnih energetskih virov ter možnosti izboljševanja energetske učinkovitosti v javnem sektorju, industriji in kmetijstvu. Država s podpornimi shemami in ENSVET svetovanjem vzpodbuja učinkovito rabo energije (URE) in obnovljive vire (OVE), vendar na ruralnem področju v URE in OVE obstajajo še določene rezerve, predvsem v kmetijskih gospodarstvih, storitvah pa tudi v individualnih gospodinjstvih.

V projektu ENE-RAST se bo osredotočilo predvsem na ruralno prebivalstvo, in sicer bo glavni poudarek na kmetijskih gospodarstvih, pa tudi storitvah (npr. ponudniki nastanitvenih kapacitet). Cilj je povečati njihovo okoljsko osveščenost, energetsko in s tem okoljsko učinkovitost ter v čim večji meri preiti na OVE s ciljem znižati energetske stroške, vpliv na okolje, proizvodnjo toplogrednih plinov itd.

 
AKTIVNOSTI
 • Zbiranje in obdelava podatkov o številu, kapacitetah in vrstah kmetijskih gospodarstev z in brez dopolnilne dejavnosti, ponudnikih turističnih in nastanitvenih kapacitet;
 • Izdelava nabora bionskih energetskih tehnologij;
 • Izdelava opisa dobrih praks na območju LAS Bogastvo podeželja;
 • Izdelava kataloga financiranja ukrepov URE in OVE;
 • Izvedba delavnic;
 • Izdelava študij – 8 energetskih pregledov, 4 idejnih načrtov;
 • Dopolnitev vsebine predmetov Visoke šole na Ptuju vezanih na varstvo okolja in trajnostni energetski razvoj.
 
REZULTATI
 • Izdelan nabor bionskih energetskih tehnologij;
 • Izdelan opis dobrih praks na območju LAS Bogastvo podeželja;
 • Izvedeni 2 delavnici;
 • Izdelanih 8 energetskih pregledov in 4 idejnih načrtov;
 • Dopolnjene vsebine predmetov Visoke šole na Ptuju.

Medgeneracijski center Kidričevo, park zabave, druženja in učenja skozi igro

Krajši naziv: MEDGENCEKID

Nosilec projekta: Vital gostinstvo in trgovina d.o.o.

Partnerji v projektu: Zlatko Šalamun s.p., Dom upokojencev Ptuj, Kreal inženiring d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 58.837,17 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 28.660,57 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: december 2018 do oktober 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih;
 • Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti;
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja;
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Namen projekta je postavitev medgeneracijskega centra, ki bo služil druženju, rekreaciji in igri skozi učenje za različne generacije. Skozi animacije in dogodke se bo spodbujalo aktivno medosebno druženje ter učenje skozi igro, ki prispeva h krepitvi mentalnih sposobnosti in k izmenjavi znanja. Z operacijo se bo izvedla nadgradnja obstoječega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. Nova oprema, ki bo nabavljena v okviru projekta bo omogočala dodatne aktivnosti in bo zato primerna za več različnih generacij. Po končanju projekta se bo nahajala v naselju Kidričevo (občina Kidričevo), pred restavracijo Pan. Ustvarjene bodo učne vsebine, animacijski programi in vodeni dogodki ter delavnice, ki bodo omogočale ustrezno uporabo pripomočkov in naprav.

AKTIVNOSTI
 • Nabava pripomočkov za druženje;
 • Priprava učnih vsebin za otroke, mladino, starejše;
 • Priprava programov animacije in priprava učnih vsebin.
 • Nabava opreme: ravnotežje z igro, dvovišinski drog s plezalom, plezalna stena z animacijo in poligon
 • Izvedba delavnic in dogodkov
REZULTATI
 • Razviti in oblikovani pripomočki: 1x interaktivna igralna tabla in 1x pametna klop;
 • 4 kosi opreme za dogodke: ravnotežje z igro, dvovišinski drog s plezalom, plezalna stena z animacijo in poligon za vse generacije;
 • Izvedenih 27 delavnic;
 • Pripravljene učne vsebine;
 • Pripravljeni programi animacije

Športno rekreacijski center Gramoznica Pleterje - vzhodni del

Krajši naziv: ŠRC Gramoznica Pleterje – vzhodni del

Nosilec projekta: Občina Kidričevo

Partnerji v projektu: Lovska družina Boris Kidrič Kidričevo, Osnovna šola Cirkovce

Vrednost celotnega projekta: 45.740,10 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 26.718,20 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do oktober 2019

 
CILJ
 • Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 
OPIS PROJEKTA

Okoljsko problematiko Gramoznice Pleterje se uvršča med prednostne projekte v občini Kidričevo. Enosmerno sledenje ekonomskim ciljem v preteklosti, povezano z ne trajnostno, ne sonaravno rabo naravnih virov je vzrok da je območje danes močno degradirano kar je izrazito vidno na tem primeru opuščenega in ne saniranega površinskega kopa. Območje operacije se nahaja v vzhodnem delu severnega dela Gramoznice Pleterje, katere celotno območje meri 23,09 ha.

V okviru projekta se bo izvedla sanacija prostora na območju Športno rekreacijskem centru Gramoznica Pleterje. Z vgrajenim humusom, zasaditvijo dreves oz. z dodatnimi naravnimi ureditvami in vsebinami se bo pripomoglo k sanaciji. Celotno vzhodno območje ŠRC gramoznica Pleterje se bo uredilo kot vzgojno-izobraževalno in naravovarstveno središče, t.i. »naravoslovni turizem«.

AKTIVNOSTI
 • Ureditev poti in nasipov skupaj z vgrajevanjem humusa ob poti in na nasipu;
 • Zasaditev dreves na brežine nasipa;
 • Izkop treh ribnikov;
 • Postaviti opazovalnico;
 • Urediti čutno pot;
 • Postaviti informacijske table;
 • Pripraviti in natisniti brošure;
 • Izvedba tehniškega dneva.
REZULTATI
 • Urejena pot in nasip v vzhodnem delu ŠRC Gramoznica;
 • Urejeni 3 ribniki;
 • Zasajenih 50 dreves ob brežini nasipa;
 • Postavljena opazovalnica
 • Urejena čutna pot;
 • Postavljenih 5 informativnih tabel
 • Natisnjenih 1000 kosov brošur

Promocija e-mobilnosti in spodbujanje procesa preusmerjanja v brezogljično družbo za ohranjanje narave, varstvo okolja, trajnostni razvoj in medsebojno sodelovanje

Krajši naziv: Zapelji se z zero C

Nosilec projekta: Občina Kidričevo

Partnerji v projektu: Zavod Nazaj na konja

Vrednost celotnega projekta: 52.257,15 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD – po odločbi: 30.199,95 EUR (EKSRP sklad)

Trajanje projekta: november 2018 do maja 2020

 
CILJ
 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
 • Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.
 
OPIS PROJEKTA

Namen projekta je vzpodbuditi lokalne akterje, podjetja, društva, kmetovalce, predvsem pa fizične osebe, da aktivno sodelujejo v postopnega preusmerjanja v brezogljično družbo ter tako doprinesejo svoj delež pri ohranjanju narave. Operacija bo promovirala novo obliko brezogljičnega transporta, ki bo omogočil postopno gradnjo zavesti o alternativah obstoječim transportom z vozili z motorji na notranje izgorevanje. Projekt se bo pričel z analizo možnosti uvedbe alternativnih načinov prevoza, pri čemer se bo natančneje raziskalo kakšen je dejanski potencial razvoja »car-sharinga« na območju LAS. Najpomembnejša investicija v okviru projekta bo nakup e-kombiniranega vozila, nakup e-skuterja in nakup 2 e-koles.

 
AKTIVNOSTI
 • Izvedba analize možnosti uvedbe alternativnih načinov prevoza in raziskava o potencialu razvoja »car-sharing« na območju LAS;
 • Razvoj in izvedba programa usposabljanja za varno in energetsko učinkovito uporabo e-vozil;
 • Vzpostavitev modela in pravilnikov brezplačne souporabe e-vozil;
 • Izdelava mobilnostnega načrta v skladu s potrebami lokalne skupnosti;
 • Priprava programa usposabljanja za voznike-prostovoljce;
 • Razvoj spletne aplikacije za rezervacijo električnih vozil;
 • Izvesti 2 tiskovni konferenci;
 • Nabava e-kombiniranega vozila, e-skuterja in dveh e-koles.
 
REZULTATI
 • Razviti in izveden program usposabljanja za varno in energetsko učinkovito uporabo e-vozil;
 • Izdelan mobilnosti načrt;
 • Pripravljen program usposabljanja za voznike-prostovoljce;
 • Razvita spletna aplikacija za rezervacijo električnih vozil;
 • Nabavljeno 1x e-kombinirano vozilo, 1x e-skuter in 2x e-kolesa.
Scroll to Top