Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Search
Close this search box.

1. Javni poziv ESRR 2014-2020

Medgeneracijski center v naravi Juršinci

Nosilec projekta: Občina Juršinci

Partnerji v projektu: Dom upokojencev Ptuj, Osnovna šola Juršinci, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci in Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Vrednost celotnega projekta: 61.421,79 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 40.938,90 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: junij 2017 do december 2018

 
CILJI

Krepiti sodelovanje med strokovnimi ustanovami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami prebivalcev, pri čemer se poveča in izboljša delovanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami. Cilj je tudi soustvariti kvalitetno življenje območja in zmanjšati razkorak med generacijami.

 
OPIS PROJEKTA

Projekt se odziva na potrebo po ponovni vzpostavitvi aktivnega sodelovanja med generacijo otrok in starostnikov ter drugih ranljivih skupin in tako prispeva h kakovostnemu, zdravemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. V naravi urejen rekreacijsko-igralno-družabni center bo s tem tudi izboljšal urejenost okolja.

Na območju občine Juršinci se je zaznala potreba po soustvarjanju kvalitetnega, pestrejšega življenja. S povezavo različnih generacij se želi doseči izmenjavo znanj, spretnosti in izkušenj. To je bil povod za vzpostavitev medgeneracijskega centra – da se ustvari prostor, namenjen tistim, ki so sami, jim manjka družbe, ki bi želeli spoznati kaj novega ali bi želeli tisto kar vedo in znajo posredovati drugim.

 
AKTIVNOSTI
 • Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture v naravi ter ureditev prostora za skupno preživljanje prostega časa:
  a) Nakup in postavitev urbane opreme, otroških igral, parkovnih klopi, košev;
  b) Nakup opreme in rastlin za vzpostavitev učne sprehajalne poti;
 • Druženje in širjenje socialnih krogov;
 • Rekreacija in športne aktivnosti;
 • Izobraževanje (sadjarske, zeliščne, čebelarske, vinogradniške delavnice in delavnice namenjene učenju tujih jezikov);
 • Informiranje (organizacija novinarske konference, tisk zloženk, postavitev table o sofinanciranju).
 
REZULTATI
 • Postavljeni 2 večji betonski mizi, 10 betonskih klopi, 17 lesenih klopi, 1 vrtni umivalnik, 1 pitnik, 12 betonskih košev in stojalo za kolesa;
 • Zasaditev vinske trte (15 kosov) in postavljen tradicionalni lesen latnik »brajde« v dolžini 15 m;
 • Izvedenih 18 samostojnih latnikov »brajde« v dolžini 54 metrov in zasajenih 54 sadik vinske trte;
 • Zasajena zelišča, dišavnice in sadike cvetočih trajnic (26 sadik);
 • Urejena zatravitev in zasaditev nižje žive meje (64 + 15 sadik) v dolžini 35 m ter zasaditev 5 javorjevih dreves;
 • Postavljenih 5 kandelabrov svetil;
 • Zasajenih 10 novih sadnih dreves;
 • Postavljenih 20 tabel z opisi posamezne sorte drevesa in vinskih trt;
 • Postavljenih 9 zunanjih fitnes naprav in 2 otroški igrali (gugalnica ptičje gnezdo in lesen most za ravnotežje);
 • Izdanih 1000 kosov promocijske zloženke;
 • Izdelana spletna stran namenjena promociji projekta;
 • Postavljeni 2 informativni tabli o financiranju projekta;
 • Izvedene aktivnosti namenjene rekreaciji in športu ter druženju;
 • Izvedene 3 sadjarske, 3 zeliščne, 3 čebelarske, 3 vinogradniške delavnice in 3 delavnice namenjene učenju tujih jezikov;
 • Nakup 3 kosov lesenega šaha, 3 kompletov balin krogel, 1 elektronskega pikada in 2 kosov krede v spreju.

Od kmetije do podjetja

Nosilec projekta: Fima projekti d.o.o.

Partner v projektu: Radio tednik Ptuj d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 38.542,25 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 30.769,25 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: junij 2017 do september 2018

 
CILJ

Ozaveščati o podjetniškem potencialu kmetij in o možnostih razvoja. Predstaviti različnim skupinam ljudi možnosti v kmetijstvu ter jim tudi pomagati z nasveti in informacijami bodisi pri prvih korakih v ustanavljanju lastnih kmetij ali v preoblikovanju že obstoječih v sodobne, podjetniško usmerjene kmetije.

 
OPIS PROJEKTA

Kmetije so vse bolj podobne modernim malim podjetjem in se kot take morajo prilagoditi trgu. Kmetje so na splošno zelo izobraženi o kmetovanju. Tudi večina znanja, ki je ponujena kmetom je usmerjena v izobraževanje o kmetijstvu. Kar pa manjka sodobnemu kmetu pa je znanje o osnovah podjetništva. Podjetništvo namreč ni samo ustvariti nek izdelek (kmetijski pridelek), temveč predvsem pomeni imeti znanje o stanju trga, o končnih odjemalcih, o konkurenci v ustrezni panogi, o marketingu, stiku s kupci, skrb za kvaliteto, transport in logistiko, poznavanje zakonodaje in računovodstva. Kmetije morajo za nadaljnji razvoj imeti neko dodano vrednost. Konkurenca je velika, zato mora sodoben kmet za svoje preživetje kmetije le to voditi kot podjetje.

Na območju LAS Bogastvo podeželja se je zaznalo, da je veliko kmetij in da je kmetijska dejavnost ena izmed vodilnih panog, vendar se njen potencial ne izkoristi v polni meri. Veliko je kmetij, ki stagnirajo ali celo propadajo. Mnogo mladih ne vidi izziva ali potenciala v kmetijstvu ter nimajo želje biti mladi prevzemniki kmetij. Da bi ozaveščali o podjetniškem potencialu kmetij in o možnostih razvoja, se želi različnim skupinam ljudi pomagati z nasveti in informacijami bodisi pri prvih korakih v ustanavljanju lastnih kmetij ali v preoblikovanju že obstoječih v sodobne, podjetniško usmerjene kmetije.

 
AKTIVNOSTI
 • Izdelava študije stanja in poslovnega modela;
 • Izvedba izobraževalnih delavnic in ogledov dobrih praks;
 • Priprava radijskih oddaj in radijskih oglasov;
 • Izdaja prilog Štajerskega tednika (časopis);
 • Tisk zloženk;
 • Izdelava spletne strani;
 • Organizacija zaključnega dogodka.
 
REZULTATI
 • Izdelana študije stanja (dokument);
 • Izdelan poslovni model (dokument);
 • Izvedenih 5 izobraževalnih delavnic;
 • Izvedenih 5 ogledov dobrih praks;
 • Pripravljenih 5 radijskih oddaj;
 • Izdani 2 prilogi Štajerskega tednika (časopis);
 • Natisnjenih 1.000 zloženk;
 • Izdelana spletna stran;
 • Pripravljenih 11 radijskih oglasov;
 • Organiziran zaključni dogodek.

Park prostoživečih živali

Nosilec projekta: Siesa, Aleksander Horvat s.p.

Vrednost celotnega projekta: 33.367,44 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 23.388,58 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: september 2017 do december 2018

 
CILJ

Z izvedbo projekta poskrbeti za ohranjanje določenih živalskih vrst in predstaviti pomen ohranitve ogroženih vrst širši javnosti. Hkrati je cilj tudi vzpostaviti park in ga odpreti za obiskovalce.

 
OPIS PROJEKTA

Glavni razlog za izvedbo projekta Park prostoživečih živali je predstaviti skrb za ogrožene živalske vrste širši javnosti. S projektom se želi ustvariti pogoje za predstavitev parka prostoživečih živali in odprtje slednjega javnosti. Glavna dejavnost parka je skrb za reprodukcijo ogroženih vrst in posredovanje podmladka ogroženih vrst po Evropi in širše. Park ima vzpostavljen sistem kontroliranega valjenja sploh pri zelo ogroženih vrstah, ki jih je na svetu le še par 100 primerkov.

Park prostoživečih živali bo ponujal zanimivosti za ciljne skupine družine z otroki, šolarje, dijake in študente ter osebe s posebnimi potrebami, ter bo ponujal višji nivo znanja, za znanja željne obiskovalce. Ponujal bo tudi razne gozdne in druge naravne poti, ki bodo omogočale obiskovalcem sproščujoč sprehod skozi park, kjer lahko živali občudujejo iz neposredne bližine.

 
AKTIVNOSTI
 • Vzpostavitev in ureditev tematske sprehajalno učne poti;
 • Postavitev zunanje varovalne ograde;
 • Ureditev bajerja za močvirske sklednice in druge že prisotne avtohtone dvoživke;
 • Izdelava in postavitev tabel za opis živali;
 • Izvedba delavnic z ogledom živalskih vrst in predstavitvijo parka.
 
REZULTATI
 • Urejena sprehajalna učna pot v dolžini 1.000 m;
 • Postavljena zunanja varovalna ograda;
 • Urejen bajer za močvirske sklednice;
 • Izdelanih in postavljenih 55 opisov živali;
 • Izvedenih 8 delavnic (CITES – ogrožene rastlinske in živalske vrste s poudarkom na pticah; Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji – grožnja našim avtohtonim vrstam; Anatomija od jajca do ptice; Razlika med poljskim zajcem, divjim in domačim kuncem; Ptice skozi preteklost; Popestritev okolja (enrichment); Dobrobit živali in Ustvarjalna delavnica).

Razvijajmo vitalnost na podeželju

Nosilec projekta: Osnovna šola Ljudski vrt, podružnica Grajena

Partnerji v projektu: Prostovoljno gasilsko društvo Grajena, Društvo upokojencev Grajena

Vrednost celotnega projekta: 24.750,91 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (po pogodbi): 16.224,60 EUR (ESRR sklad)

Trajanje projekta: junij 2017 do december 2018

 
CILJ

Cilj projekta je doseči večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na območju LAS s pomočjo urejene športne infrastrukture. Z izvedbo projekta se želi omogočiti brezplačno uporabo športne infrastrukture za namene vadbe, pri čemer je cilj tudi ozaveščanje prebivalstva o pomenu gibanja in njegovem vplivu na zdravje in gibanju kot kvalitetnem preživljanju prostega časa.

 
OPIS PROJEKTA

Naselje Grajena ima v svojem okolju podružnično šolo Osnovne šole Ljudski vrt. Kraj ima pri osnovni šoli skromno otroško igrišče. Kultura zavedanja o pomenu rekreacije v kraju je nizka zaradi pomanjkanja športnih objektov. Kljub poskusom v preteklosti, da se dvigne zavest o zdravem načinu življenja in medgeneracijski rekreaciji, še ni prišlo do preboja zavesti. S projektom se zato želi spodbuditi medgeneracijsko druženje in posledično tudi medgeneracijsko strpnost, sodelovanje in povezovanje krajanov ter lokalnih organizacij. Z obnovo igrišča in postavitvijo fitnesa se omogoči dostopnost vsem generacijam, vsem prebivalcem in naključnim obiskovalcem, socialno ogroženim, ki si ne morejo privoščiti plačljivih oblik vadbe bodisi zaradi oddaljenosti ali finančne nezmožnosti.

 
AKTIVNOSTI
 • Obnova otroškega igrišča;
 • Nakup otroških igral;
 • Nakup in postavitev fitnes naprav;
 • Izvedba vodenih delavnic in organizirane vadbe.
 
REZULTATI
 • Obnovljeno otroško igrišče;
 • Nabavljenih in postavljenih 10 fitnes naprav;
 • Nabavljeni in postavljeni otroški igrali (igralo dvojna gugalnica, igralo plezalo-tobogan);
 • Usposobljenih 30 učencev inštruktorjev za prikaz vadbe na napravah fitnesa na prostem;
 • Izvedenih 10 vodenih delavnic.
Scroll to Top