Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

CLLD – LEADER

KAJ JE LEADER/CLLD

LEADER je metoda lokalnega razvoja, ki se že 30 let uporablja za vključevanje lokalnih akterjev v oblikovanje in izvajanje strategij, odločanje in dodeljevanje sredstev za razvoj njihovih podeželskih območij.

Izraz „LEADER“ izvira iz francoskega akronima za „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, kar pomeni Povezave med podeželskim gospodarstvom in razvojnimi ukrepi.

Izvaja ga približno 2.800 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki pokrivajo 61 % podeželskega prebivalstva v EU in združujejo javne, zasebne in civilnodružbene deležnike na določenem območju (stanje ob koncu leta 2018 – EU-28).

V okviru razvoja podeželja se LEADER izvaja v okviru nacionalnih in regionalnih programov razvoja podeželja (PRP) vsake države članice EU, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V programskem obdobju 2014–2020 je bila metoda LEADER razširjena v okviru širšega izraza Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) na tri dodatne sklade EU:

  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in
  • Evropski socialni sklad (ESS).

 

LEADER

Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

Kot pobuda Skupnosti se je pričel izvajati že leta 1991. Pristop LEADER je bil v programskem obdobju 2007-2013 del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, podprt s sredstvi 4. osi LEADER.

Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito usmerja razvoj podeželskih območij.

Ta načela so:

  • Lokalna razvojna strategija izhaja iz območja – območje LAS je homogeno in povezano, prebivalci imajo skupne razvojne potrebe in pričakovanja.
  • Pristop »od spodaj navzgor« – upoštevanje pristopa od spodaj navzgor zagotavlja sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev glede razvojne strategije območja in pri izbiri prednostnih nalog za doseganje razvojnih ciljev.
  • Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno razvojno javno-zasebno partnerstvo, ki pripravi in izvaja lokalno razvojno strategijo ter sprejema odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
  • Inovativnost – inovacije pomenijo razvoj novih produktov in pristopov, lahko pa tudi prenos in prilagoditev dobrih praks, znanj in izkušenj od drugod ter iskanje novih rešitev razvojnih problemov in aktiviranju razvojnih priložnosti.
  • Povezani in večsektorski ukrepi in aktivnosti – pri pripravi in izvajanju strategije se povezujejo akterji iz različnih sektorjev lokalne ekonomije, ukrepi in projekti v strategiji morajo biti med seboj povezani.
  • Povezovanje v mreže – povezovanje v mrežo lokalnih partnerstev predstavlja izmenjavo izkušenj, dosežkov, znanja ipd. znotraj LAS in med ostalimi LAS-i ter krepi vezi med ljudmi, projekti in podeželskimi območji.
  • Sodelovanje: LAS se povezuje in sodeluje z drugimi območji, regijami in državami pri skupnih projektih, s katerimi razširi svoje lokalne dejavnosti, razreši nekatere razvojne dileme, poveča dodano vrednost lokalnim virom in krepi promocijo območja.

 

CLLD

Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov (v EU v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007-2013, za njegovo izvajanje pa so bila na voljo sredstva LEADER, ki so bila t.i. 4. Os Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam.

Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (ang. Community Led Local Development, kratica: CLLD) podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

KAJ JE POGODBENO PARTNERSTVO?

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Bottom up«, »od spodaj navzgor«. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. Pri tem je pomembno dejstvo, da so sektorji popolnoma enakovredni in da noben izmed sektorjev ne prevladuje. V pogodbenem partnerstvu smo združili spretnosti, znanja in sredstva vseh sektorjev, ki pomembno pripomorejo k razvoju območja LAS Bogastvo podeželja.

 

LAS BOGASTVO PODEŽELJA IN CLLD-LEADER

V tretjem obdobju po letu 2014 se je vzpostavila nova oblika organiziranja LAS, v katero so se partnerji vključili na osnovi pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov. Dejavnost LAS, organiziranost, vire financiranja projektov in področja ukrepanja določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Pomembna novost se kaže tudi v medresorskem povezovanju med različnimi viri financiranja, saj lahko LAS za uresničevanje razvojnih ciljev na svojem območju pridobivajo sredstva iz treh različnih skladov, in sicer: Evropski sklad za razvoj podeželja (ESRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Na podlagi slovenskih in evropskih usmeritev za razvoj podeželja ter razvojnih ciljev lokalnih prebivalcev smo leta 2008 ustanovili Lokalno akcijsko skupino – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, v katero se je poleg devetih občin, Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas in Sv. Andraž, vključilo okrog 50 članov, ki jih predstavljajo društva, gospodarske družbe, strokovni zavodi in posamezniki.

V obdobju 2007 – 2013 smo na območju LAS izvedli 60 različnih projektov v skupni vrednosti 1.432.260,00 EUR, od tega je bilo 731.335,00 evropskih sredstev iz programa LEADER. Medtem ko so bili projekti občin v večini usmerjeni v reševanje infrastrukturne problematike na podeželju, so bili projektni cilji društev pretežno namenjeni usposabljanju lokalnih prebivalcev in ohranjanju nematerialne dediščine. Med pomembnejše infrastrukturne projekte uvrščamo postavitev usmerjevalnih tabel na območju Grajene, ureditev turističnega počivališča ob cesti Ptuj – Zavrč v občini Markovci, ureditev vaških studencev v nekaterih naseljih občine Markovci in turistično-informacijski projekt »S kolesi ob Dravi in po Slovenskih goricah«, ki je obsegal postavitev usmerjevalnih tabel ob kolesarski poti ter izdelavo informacijskega gradiva in kart za kolesarjenje ob Dravi in po Slovenskih goricah. Več projektov je bilo namenjenih ohranjanju naravne dediščine, kot so: Ureditev ribnika v Markovcih, Naravoslovna učna pot v občini Hajdina in Ureditev učilnice v naravi v gramoznici Strnišče. Med najbolj obsežne in med prebivalci dobro sprejete projekte uvrščamo projekt Bogastvo okusov podeželja, ki je bil namenjen spoznavanju in promoviranju tradicionalnih jedi na našem območju.

V novem obdobju 2014-2020 je Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah iz partnerstva LAS Bogastvo podeželja izstopila. V tem obdobju so od občin bile vključene: Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Trnovska vas in Mestna občina Ptuj.

Scroll to Top