Pokličite nas

+386 (02) 749­ 36 33

Pišite nam

info@las-bogastvopodezelja.si

Izjava za javnost – 2. JP ESRR

REZULTATI 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS BOGASTVO PODEŽELJA občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Trnovska vas in Destrnik v letu 2018 in 2019, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike je 25. avgusta 2017 objavila 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, podrobneje naslednjih prioritetnih področij: ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev (ohranitev in obnova kulturne dediščine), varstvo okolja in ohranjanje narave in večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Predvidena višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje je bila 300.000,00 EUR in največ 80% delež sofinanciranja upravičenih stroškov.

Predloge operacij z vlogo je potrebno poslati do 20.03.2018.Na razpis je prispelo 8 prijav, od teh vse pravočasno. Ocenjevalna komisija je ugotovila, da so vse vloge popolne, zato ni bilo potrebe po dopolnitvah. Glede na izbrane kriterije je komisija odobrila 6 projektov, 2 pa je zavrnila. Predlog komisije za izbor projektov je odobril UO na 18.06.2018 redni seji. Nato bo operacije potrdilo še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Park prostoživečih živali 2 je nadgradnja projekta, kjer je na prvem mestu skrb za ogrožene živalske in rastlinske vrste. Park se ponaša s pticami iz vsega sveta, veličastnimi žerjavi, labodi, racami, plazilci, divjimi prašiči in sistemom kontroliranega valjenja. V tej fazi pa želijo s pomočjo primerne infrastrukture dokončati edinstveni doživljajski park in ga odpreti za javnost.

V Trnovski vasi bodo s projektom Cimprana hiša nadaljevali z obnovo Simoničeve domačije, v kateri želijo urediti prostor za druženje in muzej. Aktivnosti bodo osredotočene na stare obrti in običaje, tako bodo zbirali opremo za muzej, izvedli prikaz spravljanja poljščin, pletenja košar, cepitve dreves ipd. ter na koncu organizirali zaključno prireditev.

V projektu Urbani vrtički Kidričevo bo občina s pomočjo lokalnega prebivalstva v obliki delovnih akcij in nabave opreme uredila urbane vrtičke. Prav tako bodo aktivno vključevali predstavnike ranljivih skupin in opozarjali na pomen doma pridelane hrane in skrb za okolje.

S projektom Prostovoljstvo – vrednota družbe bodo v Lovrencu na Dravskem polju in okolici spodbujali vključevanje različnih ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti. Udeleženci bodo pridobivali praktična znanja za hitrejše vključevanje na trg dela in aktivno preživljanje prostega časa, prav tako pa znanja in veščine o prvi pomoči, gašenju in ravnanju z nevarnimi odpadki ter pobliže spoznali enote zaščite in reševanja.

Namen projekta Onzek je ohraniti in varovati nesnovno kulturno dediščino – poustvarjati slovensko ljudsko izročilo. Namen bodo dosegali z nakupom narodnih noš, pletov in čevljev, izdelavo dokumentarnega filma Vinko Korže in organizacijo slavnostnega dogodka.

V projektu Ure URE in OVE na OŠ bo prijavitelj skupaj s tremi partnerji na osnovnih šolah in v vrtcih, vključno z osebjem, izvajal poučne in strokovne aktivnosti o učinkoviti rabi energije (URE) in rabe obnovljivih virov (URE). Prav tako bodo izdelali didaktične pripomočke in priročnik.

 

Odobreni projekti (ocenjeni z več kot 70 točkami).

Zap. št. Prijavitelj Naslov operacije Zaprošena vrednost
1 Aleksander Horvat s.p. PARK-2 49.908,86
2 Občina Trnovska vas Muzej »Cimprana hiša« 49.648,92
3 Občina Kidričevo Vrtički 27.051,42
4 PGD Lovrenc na Dravskem polju Prostovoljec 19.506,58
5 Prosvetno društvo Cirkovce Onzek 25.668,69
7 LEA Spodnje Podravje URE URE in OVE na OŠ 30.391,20
SKUPAJ: 202.175,67

Zavrnjeni projekti (na ocenjevanju dosegli manj kot 70 točk)

Zap. št. Prijavitelj Naslov operacije
6 Fima projekti d.o.o. Bodi bizi
8 Kulturno društvo Idila internacional Idila

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Dokument: Izjava za javnost

Scroll to Top