Novice

Super User

Super User

Etiam malesuada velit bibeum donec sit amet orci augue sed tristique amet risus. Mollis malesuada. Quis quis nulla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia.

Reka Drava in njene brežine s svojo raznolikostjo, številnimi naravnimi vrednotami in zavarovanimi območji narave ponujajo prostor za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa, hkrati pa reka sama predstavlja glavno življenjsko os območja ob Dravi in s tem priložnost za povezovanje prebivalcev ob reki od Dravograda do Središča ob Dravi.

Turistično društvo Občine Kidričevo organizira že 15. Ocenjevanje podeželskih dobrot v dvorani v Lovrencu na Dravskem polju. V soboto, 5. 3. 2016, od 10.00 do 12.00 ter v nedeljo, 6. 3. 2016, od 9.00 do 10.00 bo potekalo zbiranje vzorcev. 

Nudimo Vam možnost brezplačnih objav na naši spletni strani in FB profilu za vaše dogodke, hkrati si želimo izdelati letni pregled dogodkov na območju LAS in ga tudi objaviti.

Zato vas spoštovani člani vljudno naprošamo, da nam posredujete informacije o dogodkih v vaši okolici.

Priročnik je praktični vodnik skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Namenjen je tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – lokalnim akcijskim skupinam, svetovalcem v regionalnih razvojnih agencijah, občinah in upravnih enotah ter drugim.banner300x100

Sestavljajo ga štirje sklopi. Uvodoma enostavno, kot je le mogoče, predstavimo pregled varovanih območij in pristojne institucije, v nadaljevanju pa korak za korakom razložimo splošni postopek izvedbe posega v prostor in posebnosti, povezane z varovanimi območji. Za osrednji del priročnika smo izbrali 12 pogostih primerov projektov. V njih smo podrobno zapisali postopke pridobivanja upravnih dovoljenj in soglasij, ob tem pa predstavili še primer dobre prakse. Pri izbiri predstavljenih primerov smo upoštevali tako zasebno in poslovno rabo kot tudi različne tipe varovanja in zahtevnosti postopkov. V zadnjem poglavju navajamo dodatno gradivo in vire podatkov, ki bodo v pomoč načrtovalcem in izvajalcem projektov.

Podrobno opisani primeri posegov v prostor:

 • Rekonstrukcija nestanovanjske (kmetijske) stavbe kulturne dediščine v stavbo, namenjeno javni turistični rabi
 • Rekonstrukcija pomožnega kmetijskega objekta kulturne dediščine za shranjevanje kmetijskih proizvodov in izvajanje dopolnilne dejavnosti
 • Novogradnja hleva
 • Zahtevne agromelioracije: izravnava zemljišč na površini nad 1 ha, ureditev poljske poti in krčitev zarasti4 51
 • Gradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN)
 • Gradnja grajene gozdne vlake
 • Postavitev rastlinjaka z odvzemom vode za namakanje iz potoka
 • Novogradnja enostanovanjske stavbe
 • Investicijska vzdrževalna dela v/na stanovanjski stavbi kulturne dediščine
 • Gradnja samostojnega parkirišča do 200 m2
 • Obnova tematske poti
 • Gradnja razgledne ploščadi v krošnjah dreves

Verjetno bo marsikdo s tem priročnikom prvič dobil celovit vpogled v številne korake na poti do uresničitve zadanega cilja. Zavedamo se, da to spoznanje verjetno ne bo lahko. Čeprav smo se trudili vsebine predstaviti čim pregledneje in uporabniku prijazno, pa žal to vedno ni mogoče. Ključ do izvedbe vašega projekta je gotovo temeljit premislek o vseh vidikih vaše ideje. V pomoč pri uresničevanju vam bo mreža strokovnjakov s področja naravne in kulturne dediščine (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in drugi). Za kakovostno in pravočasno izvedbo večjih projektov pa boste verjetno morali vključiti tudi strokovnjake z drugih strokovnih področij.

e- priročnikPraktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

zloženkaPraktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

 

O priročniku

Nosilci dejavnosti in načrtovalci razvoja na podeželju se pogosto težko znajdejo v zahtevnih upravnih postopkih, povezanih s posegi v prostor na varovanih območjih. V razgovorih pogosto opozarjajo na potrebo po takem viru informacij, kjer bi na enem mestu dobili celovito informacijo o upravnih postopkih in korakih, potrebnih za pravilno izpeljavo projekta in s tem za pridobitev ustreznih dovoljenj. Tega izziva se loteva ta priročnik. Namenjen je tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – lokalnim akcijskim skupinam, svetovalcem v regionalnih razvojnih agencijah, občinah in upravnih enotah ter drugim.

Priročnik je z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave zasnovalo Društvo za razvoj slovenskega podeželja in ga izvedlo v sodelovanju z Mrežo za podeželje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V osrednji del priročnika so svoje izkušnje iz prakse zapisale strokovnjakinje pod vodstvom Slavke Zupan: Boža Kovač, dr. Irena Mrak in Martina Rogelj Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o., v medresorski komisiji, ki je strokovno usmerjala pripravo priročnika, pa so sodelovali predstavniki desetih institucij, pristojnih za odločanje in pripravo mnenj o skladnosti posegov v prostor z varstvom narodnega bogastva.

Medresorska komisija, ki je strokovno usmerjala pripravo priročnika:

 • Matej Štepec s sodelavci, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Marija Markeš s sodelavci, Ministrstvo za okolje in prostor
 • mag. Urška Mavri s sodelavci, Agencija Republike Slovenije za okolje,
 • Stanka Koren, Direkcija Republike Slovenije za vode,
 • mag. Mateja Žvikart, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
 • mag. Dušan Štepec, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
 • Jože Prah in Andrej Strniša s sodelavci, Zavod za gozdove Slovenije,
 • dr. Bojana Rogelj Škafar, Slovenski etnografski muzej
 • Tadeja Prilesnik, Alina Cunk - Perklič in Roman Žgajnar, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
 • Mihael Koprivnikar s sodelavci, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

S strokovnimi mnenji so pri pripravi sodelovali tudi predstavniki upravnih enot in drugih služb, ki se jim na tem mestu prav tako zahvaljujemo.

Uradni naziv projekta: Praktični vodnik za ljudi, ki živijo in delajo v varovanih območjih s predstavitvijo dobrih praks

Projekt sestavljata dva sklopa:

 • izdaja priročnika
 • informiranje javnosti o priročniku in primerih dobrih praks

Obdobje izvajanja: oktober 2015 do marec 2016

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru tehnične pomoči Programa za razvoj slovenskega podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.