Izjava za javnost - 3. ESKRP-NVO, obvestilo o objavi

REZULTATI 3. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja EKSRP – NVO na območjih občin 

Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019

Lokalna akcijska skupina (LAS) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki na območju osmih občin Spodnjega Podravja (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas) v partnerstvu združuje javne, zasebne in nevladne organizacije ter posameznike, je 4. septembra 2018 objavila 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP - NVO na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in je bil fokusno namenjen nevladnim organizacijam. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje iz EKSRP je znašala 50.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov pa v višini do 70%.

Razpis je bil odprt 4. septembra do 15. novembra 2018. Na javni razpis EKSRP je prispelo skupaj 6 prijav. Potrebnih je bilo nekaj dopolnitev, nato pa je ocenjevalna komisija vse popolne vloge pregledala in jih vseh 6 tudi odobrila.

Prijave so bile enakomerno razdeljene na tri prednostna področja oziroma ukrepe, in sicer po dva na U1 – Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti, U8 – Aktivno vključevanje ranljivih skupin in žensk v razvoj območja in U10 – Ohranitev in obnova kulturne dediščine ter zagotavljanje pogojev za njeno vključevanje v razvoj območja.

Prijavitelji so do meseca maja prejeli odločbe s strani ARSKTRP in se že izvajajo.

Projekti

Glavna aktivnost v projektu Keramična obrt iz obdobja starega Rima bo izvajanje delavnic oblikovanja izdelkov iz gline, kot so oljenke, medaljoni, sklede. Glavni cilj pa obuditi znanja starih obrti in jih trajnostno implementirati v okolje.

Projekt Samooskrba iz domačega vrta bo krepil zavest o pomenu lokalno pridelanih živil, v obliki delavnic predstavil možnosti za samooskrbo iz domačega vrta in vzpodbudil bližnje prebivalce k izdelavi domačega vrtu ali visoke grede.

V okviru projekta Knjiga Lan nekoč in danes in pobarvanka Lan bodo predstavniki Turističnega društva Destrnik zbirali pisne zapise in ustna izročila o lanu, Na podlagi zbranih informacij bodo izdali knjigo, za najmlajše pa izdelali pobarvanko.

V središču projekta Od koruznega zrna do izdelka bo ohranjanje stare sorte koruze (trdinka) in dediščine povezane s koruzo, od oranja in setve do ličkanja in priprave koruzne moke.

V projektu Vzpostavitev blagovne znamke Dobrine iz Hajdine in pozicioniranje na trg, kot že naslov pove, se bodo ukvarjali z analizo ponudbe izdelkov, oblikovanjem skupne blagovne znamke in standardov ter oblikovanjem kataloga izdelkov in promocijskimi aktivnostmi.

S projektom Ohranjanje pustnih običajev na vasi želijo ohraniti in dokumentirati nesnovno dediščino. Izdelali bodo video in brošuro, ki jo bodo prevedli tudi v tri tuje jezike, prav tako pa bodo izvedli razstavo, sejem in delavnice za otroke.

V začetku leta 2019 je predvideno odprtje novega javnega poziva ESKRP, ponovno namenjenega nevladnim organizacijam. Razpisana bodo neporabljena sredstva iz tega javnega poziva.

Odobreni projekti

Zap. št.

Prijavitelj

Naslov operacije

Zaprošena vrednost

1/2018

Društvo Poetovio LXIX

Keramična obrt iz obdobja starega Rima

3.430,00

2/2018

Društvo gospodinj Spuhlja

Samooskrba iz domačega vrta

2.626,05

3/2018

Turistično društvo Destrnik

Knjiga lan nekoč in danes in pobarvanka Lan

3.959,97

4/2018

Društvo kmetic Destrnik

Od koruznega zrna do izdelka

3.081,26

5/2018

Turistično društvo Hajdina

Vzpostavitev blagovne znamke Dobrine iz Hajdine in pozicioniranje na trg

3.441,90

6/2018

Kulturno društvo folklornih dejavnosti Korant Spuhlja

Ohranjanje pustnih običajev na vasi

4.764,10

SKUPAJ:

21.303,29

Pripravila:

Mag. Mojca Metličar,

Strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

 

Prevzem dokumenta: Izjava za javnost - 3. ESKRP-NVO končni (WORD)

Prevzem dokumenta: Objava 5. JP eksrp LAS Bogastvo podeželja (WORD)(WORD)